Podmienky získania GRANTU

Cieľová skupina

 • zdravotne znevýhodnené deti a mládež od 3 do 26 rokov zo sociálne slabších rodín
 • zdravotne znevýhodnené deti a mládež od 3 do 26 rokov z rodín zamestnancov Volkswagen Slovakia, Volkswagen Group Servisec a Porche Slovakia

Cieľ grantového programu

 • podporiť progres u detí a mládeže so zdravotným hendikepom
 • umožniť indikované rehabilitácie a terapie u detí z rodín zamestnancov vyššie uvedených spoločností a so sociálne slabších rodín
 • podporiť dostupnosť terapií i sociálne znevýhodneným hendikepovaným deťom
 • sprístupniť unikátne cvičenia TheraSuit i pre deti zo sociálne slabšieho prostredia

Výška podpory a účel

 • Nadácia Volkswagen Slovakia prispeje výškou 50% zo sumy za 2-týždenný program Therasuit
 • Finančná pomoc sa týka výhradne terapie – bez ubytovania a stravy
 • Finančný príspevok sa nemôže použiť už na dohodnuté termíny rehabilitácie

Prijímanie žiadostí o terapie z grantu

 • žiadateľ o grant musí byť členom klubu POSSIBILITAS, alebo rodičia/zák. zástupca zamestnancami Volkswagen Slovakia, Volkswagen Group Servisec a Porche Slovakia
 • žiadosť je potrebné zaslať VÝHRADNE elektronicky, priamo cez kontaktný formulár: https://www.possibilitas.sk/prihlaska-na-grant-nadacie-vw/
 • žiadosti pre rok 2023 zasielajte od 1.6.2023 – 30.6.2023

Rozhodnutie

júl 2023

Realizácia terapií

do konca roka 2023

Podmienky pre pridelenie terapie z grantového programu POSSIBILITAS

 • dieťa vo veku od 3 do 26 rokov s neurologickým poškodením alebo poúrazovým stavom s neuromuskulárnou poruchou s indikovanou rehabilitačnou terapiou (najmä deti s detskou mozgovou obrnoua príbuznými genetickými vadami)
 • doterajšia pravidelná lekárska starostlivosť dieťaťa Dodržiavanie nariadeného liečebného režimu nadstaveného lekárom
 • aktívna účasť dieťaťa v liečebnom procese, neustála snaha rodičov o progres dieťaťa
 • dieťa musí mať trvalé bydlisko na Slovensku
 • zabezpečenie vyhovujúceho zdravotného stavu dieťaťa pred nástupom na cvičenie
 • ochota absolvovať dvojtýždňové cvičenie výhradne v centre Possibilitas v Piešťanoch
 • dodržiavanie pokynov fyzioterapeutov a odborného personálu centra Possibilitas
 • poskytnutie lekárskej správy pre vhodnosť či opodstatnenosť indikácie terapeutických cvičení
 • krátky opis sociálneho statusu rodiny v rámci žiadosti
 • uviesť v žiadosti, ak je rodičom dieťaťa zamestnanec spoločností Volkswagen Slovakia, Volkswagen Group Services alebo Porsche Slovakia
 • v prípade, že ste zamestnancom týchto spoločností a boli ste v danom roku podporený v rámci programu Volkswagen rodina, vylučuje sa možnosť podpory v tom istom roku aj cez program Possibilitas.
 • Súhlas s fotodokumentáciou dieťaťa z absolvovania terapií z grantového programu
 • O vhodnosti nástupu dieťaťa na intenzívnu terapiu rozhodne odborník z centra Possibilitas, obvykle po absolvovaní úvodnej konzultácie
 • nie je možné previesť pridelenú terapiu z grantu na finančnú hotovosť. Poskytnutá terapia z grantového programu sa vzťahuje výhradne na absolvovanie dvojtýždňového terapeutického cvičenia v centre Possibilitas pre konkrétne dieťa podľa údajov uvedených v žiadosti, nie je možné použiť ho na poskytnutie stravy, ubytovania, cestovné či iné výdavky spojené s liečebným terapeutickým cvičením, ani ho nie je možné použiť pre inú osobu, než na ktorú znela žiadosť, či na terapie v inom centre

Žiadosť musí obsahovať všetky požadované údaje

 • základné údaje o žiadateľovi, adresu bydliska a kontakt telefonický ako i e-mailový Údaje o dieťati, krátky popis a vývoj zdravotného stavu postihnutého dieťaťa
 • krátky opis sociálneho zázemia / statusu rodiny, v ktorej dieťa žije
 • lekársku správu
 • uviesť, ak rodič dieťaťa je zamestnancom spoločnosti Volkswagen Slovakia, Volkswagen Group Services alebo Porsche Slovakia
 • súhlas s podmienkami uvedenými v grantových pravidlách Nadácie Volkswagen Slovakia
 • súhlas so spracovaním osobných údajov (podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov) v znení: „Súhlasím so spracúvaním osobných údajov uvedených v žiadosti, objednávkovom ako i kontaktnom formulári na stránkach spoločnosti Possibilitas (www.possibilitas.sk) podľa zák. č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov na účely spracovania, vyhodnotenia podkladov a kompletného procesu získania podpory a absolvovania terapie z grantového programu Nadácie Volkswagen Slovakia. Súhlas sa týka Centra zdravia Possibilitas, Nadácie Volkswagen Slovakia, ako i tretích strán v nevyhnutných prípadoch. Súhlas so spracúvaním osobných údajov platí do jeho písomného odvolania. Zároveň beriem na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené v § 20 zákona č. 428/2002 Z.z.“